Közgazdálkodás és közpolitika (MSc) nappali
A mesterszak előzményei

A közgazdálkodás és közpolitika mesterszak

A szak célja

Idegennyelvi követelmények

[Kari honlap - magyar nyelvű MSc] [Kari honlap - angol nyelvű MSc]


A mesterszak előzményei
 

A Corvinus Egyetemen 1992-ben indult a közgazdasági alapokon nyugvó, multi- és interdiszciplináris szemléletű közszolgálati főszakirány oktatása a közgazdasági és a gazdálkodási szakos hallgatók számára. A tanterv és a törzstárgyak kifejlesztését több nemzetközi felsőoktatást fejlesztő program (TEMPUS, USAID) támogatása tette lehetővé. A főszakirány mellett 1993 óta mellék-szakirányú képzés is folyik: közszolgálati menedzsment, egészségügyi közgazdaságtan és technológiaelemzés, valamint oktatás- és kulturális gazdaságtan és menedzsment mellékszakirányokon. A Corvinus Egyetemen 2006 óta van közszolgálati közgazdász alapszakos képzés, az önálló mesterszak indulásának éve 2008.

A 2016-2017-es tanévtől a világ néhány legismertebb közpolitikai területtel foglalkozó tudósát köszönthetjük állandó oktatóink között. Kattintson ide a részletekért!


A közgadálkodás és közpolitika mesterszak:

A mesterképzési szak megnevezése: közgazdálkodás és közpolitika (Public Policy and Management). 

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: 

 • végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc) 
 • szakképzettség: okleveles közgazdász közgazdálkodás és közpolitika szakon 
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Public Policy and Management 
 • választható modulok: Közpolitikai döntések alapjai modul, Közintézményi menedzsment modul, Egészséggazdaságtani modul

Képzési terület: gazdaságtudományok.

A képzési idő félévekben: 4 félév, mely során lehetőség nyílik egy-egy szakterület behatóbb megismerésére az egyes modulok által. 

A képzési modulok:

 • Közpolitikai döntések alapjai modul
 • Közintézményi menedzsment modul
 • Egészséggazdaságtani modul

A modultárgyak kötelezően választható tárgyak, amelyek közül bármelyik 4 tárgy választható. A modul elismeréséhez modulhoz tartozó 4 tárgy közül három tárgy teljesítése szükséges. Ez 24 kreditet jelent. 
A teljesítés ténye megjelenik a diploma mellékletben. 
Amennyiben a hallgató a kötelező modul mellett még egy, vagy esetleg kettő modult szeretne teljesíteni, azt a szabadon választható tárgyak terhére megteheti. 

A szak célja:

A szak képzési célja olyan szakemberek képzése, akik az elsajátított közgazdaságtudományi, társadalomtudományi, vezetéstudományi, jogi, módszertani és szakirányú elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában képesek a közszektor állami és nem állami intézményeiben, non-profit szervezeteiben, a központi és a helyi kormányzatokban, az ágazati közpolitikákat kezdeményező, alakító és megvalósító hazai és nemzetközi (EU) szervezetekben és szerveződésekben a közpolitikai, közgazdálkodási és közigazgatási problémák szakmailag megalapozott szemléleti keretekben történő elemzésére, tervezési, koordinációs és irányítási feladatok ellátására, a közcélú projektek bármely munkafázisában érdemi részvételre. Elméleti és kutatás-módszertani ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására. 

a) A mesterképzési szakon végzett hallgató ismeri: 

 • a közszektor gazdaságtanának fogalmait és azok összefüggéseit; 
 • a közpolitika alakításának és megvalósításának elveit és gyakorlatát, az alkotmányos társadalmi értékek és normák érvényre juttatásának (a közjót előmozdító közpolitikának) konfliktusos természetét;
 • az EU rendszerét, működését és közpolitikáit; 
 • a közcélú szervezetek szervezésére, működtetésére, irányításra vonatkozó elveket és módszereket; a gazdasági, szervezeti, politikai és emberi erőforrások felhasználásának elveit és gyakorlati módszereit; a költségvetési gazdálkodás és közintézményi menedzsment fogalmait és azok összefüggéseit, a gazdálkodásra ható tényezőket és e tényezők befolyásolására használatos módszereket; 
 • általában a tudás és főként saját tudásának korlátozottságát, az élethosszig tartó folyamatos tanulás szükségességét. 

b) A mesterképzési szakon végzett hallgató alkalmas: 

 • döntés előkészítő elemző-kiértékelő munka végzésére önállóan és csoportban a közszektor különböző területein működő szervezetek számára, illetve a közszektoron kívüli szervezet számára valamely kollektív érdek érvényre juttatása végett; 
 • a hazai és az EU fejlesztési politikáinak megvalósításában való közreműködésre, az Európai Unió követelményrendszerének eleget tevő közintézmények működtetésére; 
 • a közcélú szervezetek munkafolyamatainak elemzésére, tervezésére és irányítására; 
 • a társadalmi értékek érvényre jutásának és az értékátváltásoknak föltárására, explicit bemutatására, az ellentétes érintettségből fakadó konfliktusos helyzetek megértésére és kreatív kezelésére; 
 • a komplex társadalmi-gazdasági problémák felismerésére, mennyiségi és minőségi jellemzőik elemzésére, megoldási javaslatok (közpolitikai program, stratégia, akcióterv) kidolgozására; 
 • a szakterületi, pénzügyi, menedzsment, kutatás-módszertani, információtechnikai ismeretek összetett módon a gyakorlatban való alkalmazására; 
 • a közgazdasági, jogi, politikatudományi, szociológiai ismeretanyag valóságos közpolitikai problémák és megoldások (javaslatok) elemzésében alkotó módon, együttes használatára; 
 • információk szelektálására, értékelésére és feldolgozására, menedzselésére, a probléma-és megoldáselemzésre a jól és a kevésbé jól strukturált helyzetekben, a problémamegoldások szakmailag megalapozott repertoárjának alkalmazására; 
 • az információszerzési, tárgyalási és meggyőzési technikák alkalmazására. 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

 • a vezetői, koordináló, kommunikációs és együttműködési képesség; 
 • irányítási és összehangolási képesség; 
 • szociális és emberi érzékenység, empátia; 
 • elkötelezettség más kultúrák megértésére, elfogadására, megvédésére irányuló törekvések iránt; 
 • a hazai és nemzetközi szakirodalom kritikus figyelemmel kísérése, az alkalmazott tudományok és a szakterület mélyebb összefüggéseinek megértése, önálló szaktudományos munka végzése; 
 • szakmai motiváltság és nyitottság, rugalmasság; 
 • magatartását a magán és közéleti etika írott és íratlan szabályai vezérlik.

Idegennyelvi követelmények

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Copyright © 2013 | Kapcsolat | Impresszum