PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - demonstrátori megbízásra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS demonstrátori megbízásra 2019/2020-as tanév tavaszi félévére.

1. A Budapesti Corvinus Egyetem pályázatot hirdet demonstrátori feladatkör betöltésére a 2019/2020as tanév tavaszi félévére. A megbízás nyilvános pályázat útján nyerhető el. 

2. A konkrét feladatokat és feltételeket az intézetek határozzák meg. Az érdeklődők előzetesen az intézetvezetőtől vagy annak megbízottjától informálódhatnak.

3. Pályázatot az a hallgató nyújthatja be: a. aki a pályázat benyújtásakor aktív hallgatói jogviszonyban áll az Egyetemmel; b. aki alapszakos (vagy azzal egyenértékű) oklevéllel vagy két lezárt félévvel és legalább 60 (hatvan) teljesített kredittel rendelkezik; c. akinek tanulmányi ösztöndíj átlaga a pályázat benyújtását megelőző aktív félévben legalább 3,5; d. aki a választott szakterületen kiváló eredményt ért el; e. akinek abból a tantárgyból, melynek oktatásában részt kíván venni, jeles érdemjegye volt; f. akinek magatartása, közösségi munkája példás és  g. nem áll fegyelmi, büntető vagy szabálysértési eljárás alatt. 

 
A b)-c) pontokban szereplő feltételek teljesítésétől  indokolt esetben, eseti jelleggel az intézetvezető – az akadémiai műhelykért felelős rektorhelyettes felé történő indoklással – eltekinthet. 
 
4. A pályázat benyújtási időszaka: 2020. január 27. 12:00 óra – 2020. február 2. 23:59 óra.
5. A pályázatot a Neptunban kell benyújtani.
6. Pályázatot nyújthat be az a most záróvizsgázó hallgató is, aki jelentkezett az egyetem mesterképzési szakára. 
7. A hiányosan benyújtott pályázatok nem kerülnek elbírálásra. Hiánypótlásra nincs lehetőség. 
8. A pályázat mellékletei: 
 
a. Szakmai önéletrajz, amelyben ki kell térni a pályázó eddigi szakmai eredményeire (pl. tanulmányi verseny, TDK, korábbi demonstrátori tevékenység) b. Motivációs levél 
9. A pályázat mellé csatolandó dokumentumok PDF fájl formátumban fogadhatók el, melyeknek egyenkénti mérete nem haladhatja meg az 500 Kb-ot. A kérelmet addig nem lehet leadni, míg nem került feltöltésre valamennyi dokumentum. 
10.  Az elnyert pályázat, a demonstrátori tevékenység megkezdésének feltétele 
 
a. hogy a hallgatónak a 2019/2020/2 félévben aktív hallgatói státusza legyen, valamint  b. hogy a hallgató a 2019/2020/2 félévben ne vegyen részt külföldi részképzésen. 
11.  A demonstrátori megbízással kapcsolatos egyéb információk: a. A demonstrátori megbízás egy tanulmányi félévre adható, amely újabb pályázat alapján megismételhető. b. A megbízást az intézetvezető adja ki.  c. Az intézetvezető – amennyiben a pályázók száma indokolja – a tanulmányi ösztöndíjátlag alapján rangsort állíthat fel. d. A demonstrátort tevékenységéért alanyi jogon díjazás nem illeti meg. A pályázat elnyerését követően feladatát önként vállalva végzi.  e. Amennyiben a hallgató bármely okból demonstrátori megbízásának nem tud eleget tenni (pl. külföldön tartózkodik), köteles bejelenteni, hogy a demonstrátori megbízásától eláll.  f. A demonstrátori megbízás megszűnik a megbízás lejártával, lemondással vagy visszavonással. g. A megbízás visszavonására az intézetvezető jogosult. A visszavonást írásban indokolni szükséges, ellene fellebbezésnek helye nincs. A hallgatónak a demonstrátori megbízástól való elállását és lemondását az illetékes intézetvezetőnek kell bejelentenie. i. A demonstrátorok a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat rendelkezései alapján demonstrátori tevékenységet támogató ösztöndíjra pályázhatnak.  j. A megbízás lejártával a demonstrátori tevékenységet az illetékes intézetvezető a Neptun-rendszeren keresztül háromfokozatú skálán értékeli. Ez a minősítés szöveges értékeléssel kiegészíthető.  
12. A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 7
13. A pályázat eredményéről a Neptunban kap értesítést a pályázó.  
 
Kelt, Budapest, 2020. január 27. 
 
 
 
Dr. Mike Károly s.k. akadémiai műhelyekért felelős  rektorhelyettes 
 
Copyright © 2013 | Kapcsolat | Impresszum